Pågående forskning

För att utvärdera effekterna av föräldravägledning genom Triple P pågår en studie i samarbete med Uppsala universitet. I studien har några förskoleområden i Uppsala lottats till att börja med Triple P redan nu, medan några andra områden utgör kontroller och påbörjar erbjudandet med Triple P först om två år:
Kommunikationsplan stegvist införande av Triple P
Föräldravägledning enligt Triple P, Programmet för positivt föräldraskap, riktar sig till föräldrar till barn 0-5 år. Programmet införs stegvis i Uppsala och utvärderas samtidigt i en studie. Triple P har flera nivåer och dessa erbjuds olika mycket i olika stadsdelar. Från 2017 beräknas alla stadsdelar ha tillgång till föräldravägledning enligt Triple P, förutsatt att studien visar positiva resultat.
Följande stadsdelar erbjuder föräldraföreläsningar, individuella samtal och föräldragrupp enligt Triple P:
Björklinge/Bälinge/Vattholma
Gottsunda
Sävja/Danmark
Almunge/Knutby/Gåvsta
Svartbäcken
Följande stadsdelar erbjuder föräldraföreläsningar enligt Triple P:
Vaksala
Storvreta
Eriksberg
Stenhagen/Hagunda
Forskningen bedrivs av Institutionen för Kvinnor och Barns Hälsa
Forskningsansvarig: Anna Sarkadi,docent i socialpediatrik, anna.sarkadi@kbh.uu.se
Läs mer i forskningsrapporten Som hand i handskeAvhandling

28 maj 2015